ethische gedragscode

Jac Hielema is gecertificeerd Effortless Coach, deze opleiding is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) onder nummer 130916-VP-96. Dit is de ethische gedragscode van de NOBCO:

§ 1 Respect

 1. De coach benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
 2. Hij laat zijn cliënt de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
 3. Hij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en de behoeften van de cliënt.
 4. Hij die zich vóór de aanvang van de professionele relatie ervan te vergewissen, als er sprake is van een externe opdrachtgever, dat zowel de opdrachtgever als de cliënt over dezelfde informatie beschikken voor wat betreft doel en opzet van de professionele relatie en de voorgenomen werkwijze. De opdracht kan slechts doorgang vinden als over doel en opzet tussen hen overeenstemming bestaat. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht dient de coach tot hernieuwde afspraken te komen.
 5. Hij gaat gedurende een coachingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met een cliënt aan.

§ 2 Integriteit

 1. Hij is eerlijk en oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
 2. Hij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan. Hij laat zich niet in diskrediet brengen.
 3. Hij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties, en brengt de cliënt nimmer in verlegenheid.
 4. Hoewel hij zelfbewust optreedt en handelt, dringt hij zich nergens op de voorgrond en blijft hij bescheiden.
 5. In situaties waarin hij met de cliënt of anderen van mening verschilt, of waarin compromissen gesloten moeten worden, blijft hij redelijk en schappelijk en houdt hij de dialoog open.
 6. Hij gaat tactvol en beschaafd met mensen om, en past zich wanneer dat nodig is in redelijkheid aan de omstandigheden aan, in het bijzonder aan de gewoonten en gebruiken van de cliënt, zonder zijn persoonlijke authenticiteit prijs te geven.
 7. Hij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de cliënt die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de cliënt van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.
 8. Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de cliënt afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de cliënt of relaties van de cliënt te benadelen.

§ 3 Verantwoordelijkheid

 1. Hij onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust, als onbewust grote invloed uit kan oefenen op de cliënt en mogelijk ook op derden.
 2. Hij kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt.
 3. Hij is zich bewust van zijn persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van zijn beroep als coach.
 4. Hij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten.
 5. Hij maakt de bevrediging van eigen emotionele- en/of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een cliënt.
 6. Hij onttrekt zich niet aan de behandeling van een klachtenprocedure als die tegen hem wordt ingesteld.

§ 4 Professionaliteit 

 1. Hij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen om optimaal te functioneren.
 2. Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van coaching.
 3. Hij heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze gezorgd dat eventuele schaden waar hij als coach op kan worden aangesproken in redelijkheid gedekt zijn.
 4. Hij informeert desgevraagd welke opleiding c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij coaching. Hij heeft daartoe een curriculum vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden.
 5. Hij maakt onderscheid tussen een coachingsrelatie en andere relatievormen zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. Hij waakt voor het optreden van belangenverstrengeling. Bij dreigende vermenging van relaties zal hij óf de coachingsrelatie beëindigen dan wel de andere relatie opschorten.
 6. Hij is collegiaal richting andere beroepscoaches en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *